Stadgar

§1 FÖRENINGENS NAMN, SYFTE OCH VERKSAMHET

 

Mom 1

Föreningens namn är Svenska Råttsällskapet. Namnet förkortas SRS.

 

Mom 2

Föreningens syfte är att:

 

sprida information om tamråttan som husdjur bland allmänheten

ge ägare av tamråttor information om skötsel och vård

främja ett gott avelsarbete bland uppfödare av tamråttor

arrangera utställningar och andra aktiviteter för tamråttor och ägare av tamråttor

stamboksföra råttor

 

 

Mom 3

Föreningen är demokratisk samt religiöst och politiskt obunden.

 

Mom 4

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

 

Mom 5

Föreningens verksamhetsområde är Sverige.

 

Mom 6

Föreningens säte är i Stockholm.

 

Mom 7

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från ett ordinarie årsmöte till nästkommande ordinarie årsmöte.

SRS STADGAR

 

Fastställda 1995, reviderade 2012.

§2 MEDLEMSKAP

 

Mom 1

Huvudmedlem

Medlemskap i SRS är öppet för var och en som vill verka för föreningens syften i enlighet med dess stadgar. Medlemskap gäller för ett kalenderår. Medlem är den som betalt medlemsavgift eller utsetts till hedersmedlem. Huvudmedlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlem har yttrande- och rösträtt vid årsmöte, utställningsrättigheter, närvaro och yttranderätt vid styrelsemöten. Medlemskap som påbörjas i okt, nov eller dec gäller för dessa månader samt för det kommande året. Medlem som ej betalt medlemsavgift innan 31 januari har ej rösträtt på nästkommande årsmöte. Vid utträde ur föreningen återbetalas ej medlemsavgiften. Utträde under verksamhetsåret bör ske skriftligen till styrelsen. Medlemskapet kan fråntas, se § 2 mom 2.

 

Familjemedlem

Om flera personer i samma familj är medlemmar behöver endast en av dem betala huvudmedlemsavgift, övriga betalar en fastställd familjemedlemsavgift. Med familjemedlem menas en person som är fast boende på samma adress som huvudmedlemmen. Som familjemedlem har man samma rättigheter som en huvudmedlem, dock skickas ingen medlemstidning ut till familjemedlemmen. I övrigt gäller samma medlemskapsregler för familjemedlem som för huvudmedlem. Familjemedlemsavgift fastställs av årsmötet.

 

Hedersmedlem

Till hedersmedlem i Svenska Råttsällskapet kan föreningen på årsmötet, efter förslag från medlemmar eller styrelse, utse medlem eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningen eller dess intressen. Hedersmedlemmen betalar ej medlemsavgift men äger alla rättigheter som en fullt betalande medlem. Hedersmedlemmen kan dock fråntas sitt hedersmedlemskap och medlemskap i Svenska råttsällskapet enligt §2 mom 2

 

Alla medlemmar registreras analogt och digitalt i föreningens medlemsregister. Registret innehåller minst namn, adress, kontaktuppgifter och födelseår.

 

Mom 2

Där medlem kan anses aktivt arbetat för att tillfoga föreningen skada eller då vanskötsel av djur bevisligen föreligger, kan styrelsen besluta om att skriftlig varning ska tilldelas. I frågor som rör utställning kan styrelsen utfärda tävlingsförbud. I frågor som rör avel kan styrelsen utfärda registreringsförbud. Dessa förbud gäller maximalt fram till nästa årsmöte. Beslut om uteslutande av medlem tas på ordinarie årsmöte. Medlemmen har rätt att yttra sig i ovanstående frågor.

§3 ÅRSMÖTET

 

Mom 1

Årsmötet är SRS högsta beslutande organ.

 

Mom 2

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång.

 

Mom 3

Kallelse till årsmötet skall ske minst 8 veckor för mötet via medlemstidningen eller separat utskick. Kallelsen skall innehålla tid, plats samt sista datum för inkomna motioner.

 

Mom 4

Motioner ska kunna rekvireras av alla medlemmar minst 1 vecka före årsmötet.

 

Mom 5

Alla medlemmar och revisorer har närvaro- yttrande och förslagsrätt. Varje medlem har en (1) röst vid val.

 

Mom 6

Vid omröstning skall enkel majoritet tillämpas där inget annan anges. Vid öppen röstning har mötesordförande utslagsröst och vid sluten skiljer lotten.

 

Mom 7

Vid ändring av eller tillägg till utställningsstandarden, krävs omröstning med 2/3 majoritet av årsmötet.

 

Mom 8

Medlem kan rösta skriftligen. Medlemmen ska rösta ja, nej eller blankt i alla förekommande frågor. Den skriftliga rösten, som skall vara undertecknad och bevittnad av två personer, skall lämnas till mötessekreteraren innan justering av röstlängd sker.

 

Mom 9

Vid ordinarie årsmöte måste följande behandlas:

 

val av mötespresidium

val av 2 justerare tillika rösträknare

godkännande av dagordning

fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning, röstlängdsjustering)

föredragande av verksamhetsberättelsen

föredragande av revisionberättelsen

fastställande av balans- och resultat-räkningen

förslag till verksamhetsplan samt budget

fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

val av ordförande

val av sekreterare

val av kassör

val av övrig styrelse

val av revisorer

val av valberedning med sammankallande

motioner

eventuella förslag till hedersmedlem

 

 

Mom 10

Extra årsmöte utlyses av styrelsen. Extra årsmöte kan krävas av ett ordinarie årsmöte, styrelsen, revisorerna eller 1/3 av medlemmarna. Krav på extra årsmöte från medlemmarna sker via namnlista som lämnas till styrelsens sekreterare. Namnlistan måste för att vara giltig ha en kontaktperson samt för varje underskrift ett namnförtydligande och medlemsnummer. Styrelsen måste bekräfta datum för mottagandet. Extra årsmöte skall hållas inom 90 dagar från det att yrkandet inkommit. Kallelse till årsmötet ska ske minst två (2) veckor före mötet via medlemstidningen eller separat utskick. Kallelsen ska innehålla tid, plats och mötets orsak. Extra årsmöte får endast besluta i frågor som angivits i kallelsen. Röstningsförfarande gäller som vid ordinarie årsmöte.

§4 STYRELSEN

 

Mom 1

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarig inför årsmötet.

 

Mom 2

Det åligger styrelsen att:

 

verka för föreningens ändamål

verkställa fattade beslut

omhänderha föreningens ekonomi och bokföring

upprätta årsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte

verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

 

 

Mom 3

Styrelsen ska inklusive ordförande bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter och lägst 2 och högst 4 suppleanter. Samtliga skall vara medlemmar. Samtliga skall vara myndiga med undantag för 1 eventuell juniorledamot. Styrelsen väljes på årsmötet.

 

Mom 4

Styrelsen skall sammanträda minst 1 gång per kalenderhalvår. Vid alla sammanträden skall protokoll föras. Kallelse skall utgå till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, valberedning och aktivitetskommittéer senast 1 vecka innan mötet och kan vara skriftlig, ett telefonsamtal eller annons i Husråttan. I kallelsen ska stå vem som är sammankallande, mötets plats, datum och starttid.

 

Mom 5

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande, varav minst 1 av ordförande, kassör eller sekreterare. Då en styrelsemedlem ej är närvarande skall suppleant inträda som ledamot.

 

Mom 6

Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar och revisorer med undantag av frågor rörande enskilda medlemmar. Dessa frågor är rörande behandling av § 2 mom 2 samt frågor där styrelsen anser att det föreligger särskilda skäl.

 

Mom 7

Vid ändring av SRS olika bestämmelser krävs 2/3 majoritet på 2 styrelsemöten som hålls med minst 1 månads mellanrum.

§5 AKTIVITETSKOMMITTÉER

 

Medlemmar kan i ett geografiskt område bilda en aktivitetskommitté efter styrelsens godkännande. Styrelsen utser en budgetansvarig i kommittén som är ansvarig för dess medel inför styrelsen. Den budgetansvarige skall på anmodan av kassören lämna en ekonomisk rapport. Kommittén kan arrangera utställningar, mässor och andra aktiviteter som främjar SRS syften.

§6 DOMARKOMMITTÉ

 

SRS domarkommitté består av officiella SRS-domare. Kommittén godkänner nya domare. Endast domarkommittén kan lämna förslag till ändringar/tillägg i svensk utställningsstandard till årsmötet, men alla medlemmar har rätt att lämna förslag till domarkommittén. Ordförande i kommittén utses av SRS styrelse.

§7 FIRMATECKNARE

 

Firmatecknare för Svensk Råttsällskapet är ordförande och kassör var för sig.

§8 FÖRENINGENS AKTIVITETER

 

Utställningar, träffar, mässor och kurser och andra aktiviteter ordnas i enlighet med verksamhetsplanen. Riksstyrelsen ansvarar för minst tre (3) utställningar per år; Stora Vår, Stora Pet samt Agility Grand Prix. Officiella utställningar ska vara utlysta i medlemstidningen. Bedömning sker enligt SRS uställningsstandard av SRS godkända domare. Dispens kan dock ges av styrelsen för gästande domare. Förenings medlemstidning heter Husråttan och ska utkomma med sex (6) nummer per år. Föreningens hemsidan ska vara en källa för information om föreningen och dess verksamhet samt om tamråttan som sällskapsdjur.

§9 STADGEÄNDRING

 

Ändring av SRS stadgar kan endast ske på årsmötet. För stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid omröstning. För ändring av §1, § 2, § 4 samt § 10 krävs två (2) årsmötens beslut med minst 3 månaders mellanrum varav ett (1) måste vara ordinarie.

§10 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE

 

För beslut om föreningens upphörande krävs 2/3 majoritet vid 2, med minst 3 månaders mellanrum, hållna årsmöten varav 1 måste vara ordinarie. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens medel, vilka inte får fördelas bland medlemmarna.