Att ordna

ATT ANORDNA UTSTÄLLNING

 

Nedanstående text är ett PM till utställningsansvariga där de finner vad man ska tänka på när man ska anordna en utställning.

En förklaring på en del förkortningar som förekommer:

UA - utställningsansvarig

AK - aktivitetskommitté

FK - friskkontroll

HR - husråttan.

 

Utställningsordningen är följande:

 

PET CLASS

 

Junior hanar 2-5 månader

Skrivs in i åldersordning, den yngsta först.

Junior honor 2-5 månader

Skrivs in i åldersordning, den yngsta först.

Senior hanar 5 månader och över

Skrivs in i åldersordning, den yngsta först.

Senior honor 5 månader och över

Skrivs in i åldersordning, den yngsta först.

Veteraner 1 år 10 månader eller mer

Ställs i åldersordning bland seniorer och kan även vinna hederspris för Bästa Veteran

 

STANDARD

 

Juniorer 2-5 månader

Ställs i ordning efter teckning och färg som nedan samt inbördes i åldersordning där den yngsta kommer först.

Seniorer 5 månader och över

Samma ordning som juniorer

Veteraner 1 år 10 månader eller mer

Ställs i ordning efter teckning och färg bland seniorer och kan även vinna hederspris för Bästa Veteran

 

 

Tecknade

Irish(ir)

Irish rex(irx)

European berkshire(eubk)

European berkshire rex(eubkx)

American berkshire(ambk)

American berkshire rex(ambkx)

Variegated(var)

Variegated rex(varx)

Hooded(hd)

Hooded rex(hdx)

Bareback(bb)

Bareback rex(bbx)

Capped(ca)

Capped rex(cax)

Pointed(po)

Pointed rex(pox)

 

Skuggade

Siamese seal point(sm sp)

Siamese seal point rex(sm spx)

Siamese blue point(sm blp)

Siamese blue point rex(sm blpx)

Himalayan(hi)

Himalayan rex(hix)

 

Tickade

Agouti(ag)

Agouti rex(agx)

Blue agouti(bl ag)

Blue agouti rex(bl agx)

Cinnamon(ci)

Cinnamon rex(cix)

Lynx(ly)

Lynx rex(lyx)

Fawn(fa)

Fawn rex(fax)

Silverfawn(sf)

Silverfawn rex(sfx)

Cinnamon pearl(cp)

Cinnamon pearl rex(cpx)

Pearl(p)

Pearl rex(px)

 

Enfärgade

Self Black(s-ba)

Self Black rex(s-bax)

Self Chocolate(s-cc)

Self Chocolate rex(s-ccx)

Self Mink(s-mi)

Self Mink rex(s-mix)

Self Blue(s-bl)

Self Blue rex(s-blx)

Self Lilac(s-li)

Self Lilac rex(s-lix)

Self Beige(s-be)

Self Beige rex(s-bex)

Self Champange(s-ch)

Self Champange rex(s-chx)

Self Black Eyed White(s-bew)

Self Black Eyed White rex(s-bewx)

Self Pink Eyed White(s-pew)

Self Pink Eyed White rex(s-pewx)

 

Silvrerade

Silver Black(s / ba)

Silver Black rex(s / bax)

Silver Chocolate(s / cc)

Silver Chocolate rex(s / ccx)

Silver Mink(s / mi)

Silver Mink rex(s / mix)

Silver Blue(s / bl)

Silver Blue rex(s / blx)

Silver Lilac(s / li)

Silver Lilac rex(s / lix)

Godkännande av utställning

Aktivitetskommittén ansöker om tillstånd att anordna utställning hos SRS styrelse, helst i början av utställningsåret. Detta för att undvika att utställningen läggs för nära eller krockar med andra utställningar.

 

Utseende av utställningsansvarig

Aktivitetskommitté skall utse en utställningsansvarig som är den officiella kontakten och som ser till att allting fungerar. UA delegerar arbetet.

 

Bokning av domare

Aktivitetskommitté kontaktar den personen som är utsedd till att tilldela domare för utställningar. Potku Holmstedt, Kullstigen 10 2tr. 142 30 Skogås. e-post: potku.holmstedt@rixtele.com

 

Bokning av lokal

Aktivitetskommitté skall se till att i god tid ha lokal bokad.

 

Annons i HR och på Hemsidan

Aktivitetskommitté skickar utställningsannonsen till HR innan HRs manusstopp. Är utställningen t.ex. i månadsskiftet mars-april skall annonsen vara i februarinumret av HR. UA meddelar om utställningen till hemsidan. Utställningar som ej annonserats i HR får ej räknas som officiella. Inga titlar och certifikat får delas ut på dessa och pristagarna får ej tillgodoräkna sig poängen till årslistorna.

I utställningsannonsen måste stå var och när utställningen är, vilka som dömer, sista anmälnings- och betalningsdatum och vem som är utställningsansvarig samt telefonnummer och adress till denne.

Om AK tror att antalet utställda råttor blir fler än 70 i varje klass, bör 2 domare dela på bedömningen. Detta bör utannonseras. AK kan boka 2 domare varav 1 är en förstahandsval. I annonsen ska det stå att XX dömer, men om fler än 70 råttor är anmälda dömer även XX. Detta kan tillämpas både i standard och PET.

Sista anmälningsdatum till en utställning ska vara tre veckor innan utställningsdatum. Undantag Stora Vår, Stora Pet samt Agility Grand Prix där sista anmälningsdatum bör vara cirka 4 veckor innan evenemanget.

 

Agility

För att räknas som officiell tävling måste även denna utannonseras i Husråttan.

 

Anmälningsmottagare

Utställningsansvarige tar emot anmälningarna. För att få vara med måste anmälan har kommit och betalning erlagds senast sista anmälningsdag. Alla råttor måste vara registrerade och utställaren måste vara SRS medlem. Anmälan är bindande, således betalas inga pengar tillbaka. Felskrivna anmälnings-blanketter ska skickas tillbaka till utställaren i god tid innan utställningen. Anmälningsmottagaren sorterar blanketterna efter utställningsordningen samt prickar av vad varje utställare ska betala. Avgift för en veteran kan betalas på plats.

Anmälningar per mail får tagas emot genom SRS hemsidas officiella blankett om anmälningsmottagaren så önskar och om detta har informerats om i utställningsannonsen. UA bör skriva programmet.

 

OS-Klass

Alla ostandardiserade färger och teckningar går i denna klass uppdelade efter samma ordning som ovan. I OS-klassen kan alla delta men registrerade uppfödare deltar gratis. Råttorna måste vara anmälda senast sista anmälningsdatum. OS-klass fungerar som ett diskutionsforum för eventuella nya färger och deras framtid för eventuell standardisering. Ingen råtta kan få certifikat i denna klass och deras poäng räknas inte i årslistan.

 

Program

I utställningsprogrammet ska de anmälda råttorna stå i nämnd ordning. En prisutdelningslista, namn och telefonnummer på utställarna samt uppfödar-namn, om sådan finnes, ska vara med i programmet. Om plats finns kan man även ha information om kommande evenemang.

Annonsering av råttungar eller annat är tillåtet i programmet, kostnad för detta är den samma som i Husråttan.

 

I utställningsprogrammet ska stå råttans utställningsnummer, namn, färg, teckning, ålder, kön, registreringsnummer, föräldrarnas namn samt uppfödare och ägare.

 

Ex: pet

PC/01 Råttis Råttson

ag irx, 10m 2v, 1011/95

e: Råttis

u: Mimmi

uppf/äg: Lisa Larsson/ dns

 

Numrering i PET klass är löpande, dvs. från PC/01 - t.ex.: till PC/122.

 

Ex: standard

IRISH REX

01/01 Råttis Råttson

ag irx, hane, 10m 2v, 1011/95

e: Råttis

u: Mimmi

uppf/äg: Lisa Larsson/ Bo Ek

 

 

I standard löper numrering efter antal klasser. Den första klassen får nummer 01/01 sedan 02/01 osv. Har en klass flera än en råtta löper även det andra numret dvs. 01/01, 01/02 osv.

 

I domarprogrammet ska stå endast råttans utställningsnummer, färg, pälsvariant, teckning, ålder och kön.

 

Försäljning av t.ex. råttungar

Ungar till försäljning ska anmälas senast sista anmälningsdag till utställningsansvarige. När man anmäler ungar till försäljning måste man ange föräldrarna samt ungarnas födelsedatum. Ungarna MÅSTE vara under registrering senast två veckor innan utställningen om man vill sälja dem på utställningen. Dessutom måste ungarna vara minst fem veckor och väga minst 80 gram på utställningsdagen. UA kollar att kullen är registrerad med registratorn. Kostnad för att sälja ungar på en utställning är 40,- för registrerad uppfödare och 60,- för annan medlem, oavsett om man lyckas sälja några. Det rekommenderade priset för försäljning av råttungar på alla SRS:s officiella evenemang är 200 kr/råtta. UA kan hänvisa djuren som är till salu till ett speciellt försäljningsbord p.g.a. t.ex. platsbrist. Att ha ett eget försäljningsbord för annat än bebisar är möjligt i mån av plats. Kostnad för detta är 100,- / bord. Kommersiell försäljning får förekomma i mån av plats. Pris efter överenskommelse.

 

Bedömningssedlar

UA skriver bedömningssedlarna. På dessa skrivs råttans utställningsnummer, färg, kön, teckning, ålder, hårlag, utställningens plats och datum samt domarens namn. De läggs i samma ordning som i programmet. De strukna råttorna plockas bort på utställningsdagen innan bedömningen börjar.

 

Beställning av rosetter

Priskort, bedömningssedlar, rosetter och titelrosetter beställs från rosettansvarig i god tid innan utställningen, minst 10 dagar innan. UA ser till att det sköts.

De priser som blir över efter en utställning ska snarast skickas tillbaka.

Rosettansvarig:

Anja Lanne, Utgårdsvägen 30, 136 43 Haninge

tel: 08-500 88 979

epost: sekreterare@rattsallskapet.se

 

Domarresa

Kassören kommer överens med domaren om denne själv vill ordna sin resa eller om kassören ordnar detta.

 

Domararvode

Domararvode betalas om möjligt direkt till domaren efter utställningen från AKs handkassa, annars måste UA meddela kassören om arvodets storlek. Arvodet är för nuvarande 4,-/råtta eller grupp. Strukna råttor räknas inte med. Alltså om domaren dömer 38 råttor och fem grupper är arvodet 38+5 x4,- = 172;-

Även domarsekreterarna, om dessa inte är under utbildning, erhåller arvode lika stor som domarna.

 

Luncher

AK betalar domarnas, sekreterarnas och UAs luncher.

 

Iordningställande av lokal

UA ansvarar att det finns folk som gör i ordning utställningslokalen i god tid innan friskontrollen öppnar.

 

Utseende av domarsassistent

UA ansvarar att det finns en domarassistent som har för uppgift att serva domarna med kaffe, te, kakor etc. och se till att de får lunch och vara kontaktperson mellan domarna och utställarna.

 

Friskkontroll

Friskkontrollen består av ett behövligt antal friskontrollanter samt en avprickare. UA ger friskkontrollanterna behörighet. Det som ska undersökas i friskkontrollen är om råttan är i utställningsskick.

Den ska inte ha ohyra, färska blödande sår, sakna kroppsdelar, vara förkyld eller rossla eller ge andra misstänkta ljud ifrån sig, ej vara digivande, parad, gravid eller vara i allmänt dålig kondition.

Råttor med ovannämnda diskvalificerande fel ska strykas ur programmet och, detta gäller råttor med ohyra, förkylningar eller rossel, lämna lokalen eller hänvisas till en plats där de inte kan smitta andra djur. Friskkontrollanten ska noga tvätta händerna med desinfektionsmedel före varje ny råtta. Om en råtta ska diskas i friskkontrollen så måste även den huvudansvarige friskkontrollanten godkänna strykningen. Man måste i den mån man kan ge information till råttägaren om strykningens orsak och vad hon/han kan göra åt saken.

 

ALLA djur, även de till försäljning och de som bara besöker utställningen, ska gå genom friskkontrollen. Råttor inkomna efter att friskkontrollen stängts äger ej tillträde till lokalen. Råttungar under 5 veckors ålder och vilkas kroppsvikt understiger 90g får ej medtagas.

 

Strukna råttor

Utställarna ska meddelas om vilka råttor som har strukits ur programmet, detta görs lämpligast genom att sätta upp en lista på en väl synlig plats i lokalen.

 

Cafeteria

AK ordnar detta efter bästa förmåga.

 

Domarbordet

Varje domare ska ha ett eget bord och en sekreterare. Vid behov ska plats ordnas åt en elev. Desinfektionsmedel, hushållspapper och skräppåse ska finnas till hands på varje bord. Ett blädderblock med utställningsnummer ska finnas på varje bord så att utställarna lätt kan följa bedömningsordningen. Domarbord ska placeras så att det finns bra belysning, är lättillgänglig och väl synlig.

Råttor tillhörande domarna, sekreterarna, eleverna eller UA ska inte vistas vid domarbordet. Ställer t.ex.: sekreteraren ut råttor (när hon/han är sekreterare), ska hon/han se till att någon annan kommer upp med dessa. Inga utöver domare, sekreterare, elever och UA ska vistas bakom domarbordet.

 

Uppfödar- avelsgrupp

Betalas på utställningen till cafeterian men anmäls senast sista anmälningsdagen till den som mottar anmälningar. Får man inte ihop en grupp på utställningsdagen så behöver avgift inte betalas. Alla grupper skrivs in i programmet. Pris följer anmälningsavgiften. Försäljningspersonalen eller UA meddelar sekreteraren, strax innan den ordinarie bedömningens slut, vilka grupper som finns på plats. Endast registrerade uppfödare får anmäla uppfödargrupper. Till avelsgrupper räcker det att man äger föräldern till de tre avkommorna.

 

Prisutdelning

Priskort i PET klass och bedömningssedeln för kvalitet två (2) och tre (3) i standard delas ut direkt efter bedömningen. Kvalitet ett (1) priskorten delas ut direkt vid behov. T.ex. om det råder tidsbrist. Övriga priser delas ut efter att alla råttor bedömts. Efter utställningen ska ett ex av utställnings-programmet skickas till Riks sekreterare samt alla kopiorna av bedömningssedlarna, agility prislista, ett program och titelblanketter, på dem som erhållit titlar, till titel- och resultatansvarig.

Bedömningssedlarna ska vara korrekt ifyllda, samtliga resultat måste vara noterade. Det är UA ansvar att tilldela domarna kunniga sekreterare och upplysa dem om vikten av att alla resultat är ordentligt nedskrivna. Detta för att årslistorna ska bli korrekta.

 

Städning av lokalen

UA ansvarar för att lokalen blir ordentligt städad efter utställningen. (Vi vill väl kunna hålla flera utställningar i samma lokal.)