Allmänna

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER

 

Medlemskap i SRS och att alla råttor måste vara SRS-registrerade, alternativt under registrering sista anmälningsdag är obligatoriskt och gäller om inget annat anges. Endast fullt friska djur får deltaga. Parade honor, honor som nyligen haft ungar (nybliven mamma får ej ställas ut förrän ungarna uppnått en ålder av två månader), ungar under 5 veckor, sjuka djur och djur med ohyra släpps ej in i lokalen. Råttan bör sitta i transportbur eller i annan mindre bur.

 

Skriftlig anmälan görs på SRSs anmälningsblankett (se SRS-shopen). Skriv en anmälningsblankett för varje klass din råtta ska vara med i. En råtta: en klass = en blankett, en råtta: två klasser = två blanketter. På detta vis kan onödiga missförstånd undvikas. För att din anmälan skall vara giltig krävs att betalningen och en rätt ifylld anmälningsblankett skall vara inne senast sista anmälningsdag. Brevet med din anmälan måste vara poststämplat senast dagen före sista anmälningsdag för att anmälan ska vara giltig. Anmälan är bindande. Felaktiga, ej komplett ifyllda eller för sent inkomna anmälningar och betalningar accepteras ej.

 

Du kan även i vissa fall anmäla dig till utställning via internet här på SRS's hemsida. Detta görs genom att klicka sig in på aktuell utställning och klicka på den klassen du vill anmäla din råtta till och sedan fylla i uppgifterna. OBS! Titelblanketten måste dock skickas in på vanligt vis då den ska skrivas under av ägaren till råttan.

 

Anmälningsavgiften sätts in på Pg 490 34 84-6 (SRS). Ange på avin ägare till råttan samt vilken utställning och klass betalningen avser.

Anmälningsavgifter (om inget annat anges på utställningsinfot):

 

Standard: 35:- /råtta. Om samma ägare/familjemedlem anmäler fler än fem råttor till standard blir avgiften 20:- /råtta från och med den sjätte råttan.

Pet Class: 35:- /råtta. Om samma ägare/familjemedlem anmäler fler än fem råttor till pet class blir avgiften 20:- /råtta från och med den sjätte råttan.

Agility: 35:- /ekipage. Om samma förare anmäler fler än fem råttor till agility blir avgiften 20:- /ekipage från och med den sjätte råttan.

Skriv både ägare och förare på anmälningsblanketten.

 

OBS! På utställningar med gästande utländska domare är anmälningsavgiften 40:- /råtta i samtliga klasser, övriga regler är oförändrade.

Åldersgränser (gäller samtliga utställningsklasser):

 

Juniorer: Fyllda 2 månader upp till 5 månader. Råttor som ej fyllt 2 månader på utställningsdagen får ej deltaga.

Seniorer: Från fyllda 5 månader upp till 1 år och 10 månader.

Veteraner: Från fyllda 1 år och 8 månader, tävlar i seniorklassen och anmälan av veteraner sker på vanligt vis med enda skillnaden att betalningen kan göras på utställningen.

Högsta utställningsålder är 2 år och 2 månader.

Titlar att erövra:

 

Champion (Ch): Två A-pris i Pet Class och två certifikat i Standardklass utdelade av två domare. Minst ett certifikat samt ett A-pris ska vara taget som senior.

Grand Champion (GrCh): Tre A-pris och tre certifikat utdelade av två olika domare. Minst två certifikat och två A-pris ska vara tagna som senior.

Silver Pet (SP): Fyra A-pris utdelat av två olika domare. Minst två A-pris ska vara tagna som senior.

Guld Pet (GP): Sex A-pris utdelat av två olika domare. Minst fyra A-pris ska vara tagna som senior.

Grand Pet (GrP): Tio A-pris varav minst åtta tagna som senior.

Silver Agility (SA): Fyra clearrounds.

Guld Agility (GA): Sex clearrounds

Grand Agility (GrA): Tio clearrounds.

Agility Champion (ACh): Två certifikat av två olika domare varav minst ett certifikat i klass B som senior.

Agility Grand Champion (AGrCh): Tre certifikat av två olika domare varav minst två certifikat i klass B som senior.

Endast placeringar i officiella SRS-arrangerade utställningar räknas.

 

 

Titel- och resultatansvarig: linda nilsson,

tel:

e-post:

 

Rosett- och prisansvarig: Frida Lydén

tel:

e-post:

Råttungar som säljs på utställningar måste vara SRS-registrerade, alternativt under registrering senast sista anmälningsdag. Ungarna ska på utställningsdagen vara minst fem veckor fyllda och väga minst 90 gram. För att få sälja råttungar på utställningen måste detta anmälas till den utställningsansvariga senast sista anmälningsdag. Kostnad: 40kr för registrerade uppfödare och 60kr för icke registrerade uppfödare. Betalas på plats. Det rekommenderade priset för försäljning av råttungar på alla SRS:s officiella evenemang är 175 kr/råtta om köparen är medlem och 250 kr/råtta om köparen inte är medlem.

Utställningsklasser:

 

Standardklass: Bedömning av råttor som finns med i av standarden upptagna färger och teckningar. Dessutom finns i allmänhet en klass för ostandardiserade färger och teckningar (OBS! endast öppen för registrerade uppfödare av varianten).

I kvalitetsklassen jämförs råttan med standarden och tilldelas en 1:a, 2:a eller 3:a beroende på hur väl råttans kvalitet överensstämmer med standarden för sin variant. I konkurrensklassen bedöms de råttor som fått med sig en 1:a från kvalitetsklassen med varandra och placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a tom 5:a, dvs så långt som underlag finns från kvalitetsklassen. Certifikat utdelas till de råttor som mycket väl överensstämmer med standarden för varianten, oavsett placering i konkurrensklassen. För att gå vidare till BIS-final krävs en 1:a i konkurrensklassen.

Pet Class: Bedömning endast av kondition, renhet, temperament och tamhet, alltså fundamentala egenskaper för råttan som sällskapsdjur. Råttorna tilldelas ett A-, AB- eller B-pris beroende på hur väl råttan överensstämmer med de bestämda kriterierna för råttan som sällskapsdjur. För att gå vidare till final krävs ett A-pris. Högsta utmärkelse är Bästa Pet.

Agility: Öppen för alla råttor fyllda 2 månader och uppåt. Föraren behöver inte äga råttan. Klass A: nybörjare (förare och/eller råtta), Klass B: erfaren (förare och/eller råtta).

 

Uppfödargrupp i Standard och Pet:I denna klass bedöms uppfödarens avelsresultat i enlighet med standard- respektive pet classens bedömningsprinciper. I uppfödargruppen ska fyra, på utställningen namngivna, råttor ingå från samma SRS-registrerade uppfödare. Råttorna behöver inte vara delaktiga på utställningen, ej heller vara släkt och uppfödaren behöver inte äga dem. I standard kan uppfödaren delta med flera grupper per utställning; en grupp för varje variant. Högsta utmärkelsen "Bästa uppfödargrupp" går till den uppfödare som har den bästa gruppen.

Avelsgrupp i Standard och Pet: I denna grupp bedöms avelsdjuret och dess nedärvningsförmåga i enlighet med standard- respektive pet classens bedömningsprinciper. I avelsgruppen kan en råttägare ställa ut sin råtta tillsammans med tre av råttans avkommor. Man måste anmäla till utställningsansvarige på utställningen namnet på de råttor som ska ingå i avelsgruppen. Dessa måste inte ha deltagit på utställningen. Ägaren till föräldern behöver inte äga avkommorna. Högsta utmärkelsen "Bästa Avelsgrupp" går till ägaren till den råttförälder som har den bästa gruppen.

 

Anmälan till uppfödar- respektive avelsgrupper skickas till utställningsansvarig, senast sista anmälningsdagen, men betalas på plats.