Rekommendationer

SRS REKOMMENDATIONER FÖR UPPFÖDARE

 

Rekommendationerna gäller både den som tidigare tagit ungar på sin/ sina hona/honor och den som för första gången skall göra det..

Honan skall vara i god kondition när Du avlar på henne. Lägsta vikt för en hona som skall paras är 300 g. Hon får inte paras före 5 månaders ålder eller efter ett års ålder, om det är hennes första kull. Hon bör få vila tre månader innan hon ev paras på nytt. Har hon haft en kull tidigare, är den översta åldersgränsen 15 månader.

Ju äldre honan är desto större är risken för komplikationer, samma sak gäller om honan är för fet. Feta honor har dessutom svårare att bli dräktiga.

 

________________________________________

 

 

Hanen bör väga minst 500 g och vara minst ett år gammal vid parning. Detta eftersom man inte alltid kan upptäcka eventuella fel på ett yngre djur (t ex temperamentsfel, färgfel, storleksavvikelse, hälsoproblem). Det finns ingen övre åldersgräns för hanen, men använd sunt förnuft - är han så frisk och pigg som han verkar vara?

 

________________________________________

 

 

Para inte djur med grova fel som dåligt temperament, dålig hälsa eller felaktigt utseende. Även om avkommorna i första generationen skulle få korrekt utseende eller beteende, kan de vara anlagsbärare av felaktigheter som förr eller senare dyker upp igen.

 

________________________________________

 

 

Undvik parningar mellan mycket närbesläktade djur såsom mor/son, far/dotter eller helsyskon (=inavel) om man inte har mycket bra djur att använda. Att ägna sig åt inavel kräver därtill både praktisk erfarenhet samt grundliga kunskaper i genetik, dvs mycket hög kompetens angående avelsarbete. Det är något bättre att hålla sig till linjeavel, dvs släktskapsavel från tidigast andra led (t ex kusiner) om man måste para närbesläktade djur överhuvudtaget.

 

Risken med att para närbesläktade djur är att dessa kan bära på samma ärftliga defekter. Två till synes friska släktingar kan alltså ge sjuk avkomma då det defekta anlaget dubbleras.

 

________________________________________

 

 

För att honan skall få lugn och ro under sin dräktighet bör hon sättas i en egen bur senast en vecka före beräknad nedkomst.

 

________________________________________

 

 

Registrering av ungar från egen uppfödning skall ske snarast efter tre veckors ålder, dock senast vid två månader för SRS-registrerad uppfödare. Ungar äldre än två månader får inte registreras med uppfödarnamn!

Som SRS-registrerad uppfödare ska man som regel registrera samtliga råttor i sin ägo.

 

________________________________________

 

 

Med tanke på ungarnas behov av sin mamma (modersmjölk, trygghet, social prägling etc.) får ungarna inte lämna mamman före fyra, helst fem veckors ålder. Senast vid fem veckors ålder måste man dock separera honor och hanar.

 

________________________________________

 

 

Om du skall ta ungar på Din hona, varför inte ställa ut henne? På så vis får du reda på hennes fel och förtjänster. Då vet Du också hur hennes partner bäst skall komplettera henne. På utställningar har Du tillfälle att studera andra råttor, se de som vunnit och vad dessa har för föräldrar. Det är dock inte säkert att den mest framgångsrika hanen på utställningen är lämpligast för just Din hona!

 

________________________________________

 

 

En normal hona kan mogna efter en kull, men att en nervös hona eller en hona med dåligt temperament skulle bli lugnare och trevligare efter en kull stämmer inte alls! Resultatet blir bara att man sprider det nervösa eller dåliga temperamentet vidare. Moderns nervositet och/eller dåliga temperament brukar inte ändra sig till det bättre.