Grundregler

SRS GRUNDREGLER FÖR UPPFÖDARE - för SRS registrerade uppfödare

 

 

Djuruppfödning är förenat med stort ansvar, vilket kräver kvalitetsmedvetet och seriöst handhavande av uppfödningen. Såsom ansvarskännande uppfödare och medlem i Svenska Råttsällskapet (SRS) åligger det mig att:

 

1.

Ta väl hand om mina djur enligt svensk lag och beprövad erfarenhet. Djurens miljö skall vara i sådant skick att ingen befogad anmärkning kan göras av behörig kontrollant.

 

2.

Skaffa mig kännedom om den fastställda standarden för den eller de varianter som jag föder upp.

 

3.

Avla seriöst med tanke på djurens hälsa och välbefinnande och endast använda djur som är såväl fysiskt som psykiskt friska och saknar ärftliga defekter.

 

4.

I min avel inte anstränga honan med för många eller för täta kullar och att inte leverera ungar före fem veckors ålder.

 

5.

Inte lämna osanna uppgifter om min uppfödning och i övrigt efterleva SRS stadgar, bestämmelser och rekommendationer.

 

6.

Underkasta mig den kontroll som SRS styrelse kan finna skäl att föreskriva.

 

7.

Inte avla på djur som inte är registrerade samt registrera samtliga levande ungar från min uppfödning.

 

 

 

 

Den uppfödare som bryter mot dessa regler kan förlora sin registrering och vid grova överträdelser uteslutas ur föreningen.