Stadgar

SRS STADGAR

 

Fastställda 1995, reviderade 2018.

 

 

 

 

1 § Föreningens namn och syfte

 

Föreningens namn är Svenska Råttsällskapet, förkortat SRS.

 

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige.

 

Föreningens syfte är att :

 • sprida information om tamråttan som husdjur
 • ge ägare av tamråttor information om skötsel och vård
 • främja ett gott avelsarbete bland uppfödare av tamråttor
 • arrangera utställningar och andra aktiviteter för tamråttor och deras ägare registrera och stamboksföra råttor
 • registrera uppfödare

 

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från ett ordinarie årsmöte till nästkommande ordinarie årsmöte.

Föreningens säte är Stockholm.

 

 

 

2 § Medlemskap

 

Medlemskap i SRS är öppet för var och en som vill verka för föreningens syften i enlighet med dess stadgar.

Medlemskap gäller för ett kalenderår. Medlem är den som betalt medlemsavgift, familjemedlemsavgift eller utsetts till hedersmedlem.

 

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet.

Medlem har yttrande- och rösträtt vid årsmöte, utställningsrättigheter och rätt att registrera råttor och uppfödning enligt angivna regler som fastställs av styrelsen.

Medlemskap som påbörjas i okt, nov eller dec gäller för dessa månader samt för kommande år.

 

Om flera personer i samma familj är medlemmar behöver endast en av dem betala huvudmedlemsavgift, övriga betalar familjemedlemsavgift. Med familjemedlem menas en person som är fast boende på samma adress som huvudmedlemmen. Som familjemedlem har man samma rättigheter som en huvudmedlem, dock skickas ingen medlemstidning ut till familjemedlemmen.

 

Till hedersmedlem i Svenska Råttsällskapet kan föreningen på årsmötet, efter förslag från medlemmar eller styrelse, utse person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningen eller dess intressen till hedersmedlem.

 

Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift men äger alla rättigheter som en fullt betalande medlem har. Hedersmedlem kan dock fråntas sitt medlemskap i Svenska Råttsällskapet enligt nedan.

 

Medlemskap i föreningen ska sägas upp skriftligt till styrelsen, varvid medlemskapet upphör med omedelbar verkan. Medlemsavgiften återbetalas ej.

 

Där medlem anses aktivt arbeta mot föreningens syften, för att tillfoga föreningen skada eller då vanskötsel av djur bevisligen föreligger, kan styrelsen utfärda varning, utställningsförbud, registreringsförbud eller suspendera medlemmen från föreningens aktiviteter. Kommande årsmöte fattar beslut om eventuell uteslutning.

Medlemmen har rätt att yttra sig i frågan på årsmötet.

Medlem som uteslutits kan söka medlemskap på nytt två år efter uteslutningen, men måste då godkännas av sittande styrelse.

 

 

 

3 § Årsmöte

 

Årsmötet är SRS högsta beslutande organ.

 

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång.

Mötet är beslutsmässigt om kallelsen gått ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet. Kallelsen skall innehålla tid och plats för mötet samt sista datum för inkomna motioner. Kallelsen skickas via medlemstidningen eller i separat utskick per brev eller e-mail samt via föreningens hemsida.

Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen har att, med motivering, av- eller tillstyrka bifall till en motion eller anse motionen besvarad, samt redovisa sin uppfattning vid mötet.

 

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande.

Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisorer.

 

Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan, eller kunna rekvireras skriftligen, senast en vecka innan årsmötet.

 

Rösträtt har den som är medlem när kallelsen skickas ut, och har fyllt 16 år. Alla

medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering. Röstning genom ombud är ej tillåten.

 

Medlem kan rösta skriftligen. Medlemmen kan rösta ja, nej eller blankt i alla tillämpbara frågor. Den skriftliga rösten, som skall vara undertecknad och bevittnad av två personer, skall lämnas till mötessekreteraren innan justering av röstlängd sker.

 

Beslut fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster, utom då annat är stadgat.

Vid öppen röstning har mötesordförande utslagsröst och vid sluten skiljer lotten.

Vid ändring av eller tillägg till utställningsstandarden krävs 2/3 majoritet.

 

Valbar till uppdrag i styrelsen är medlem som är fysisk person och har fyllt 16 år.

 

Frågor som skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte är :

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
 • Val av ordförande (2 år, växelvis med kassören)
 • Val av kassör (2 år)
 • Val av sekreterare
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning och sammankallande
 • Förslag till hedersmedlem
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

 

Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får endast behandlas på årsmötet, om de finns upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finns upptaget.

 

 

 

4 § Extra årsmöte

 

Extra årsmöte skall hållas om någon av de ordinarie revisorerna, styrelsen, ordinarie årsmöte eller minst 1/3 av medlemmarna så begär. Medlemmar som begär extra årsmöte ska göra så med namnlista där det finns en kontaktperson angiven.

Extra årsmöte skall hållas inom fem veckor från det att begäran inkom till styrelsen.

Kallelse skall skickas via medlemstidningen, separat utskick eller e-mail senast tre veckor innan det extra årsmötet, och innehålla det som kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla.

Rösträtt till extra årsmöte har den som är medlem när kallelsen skickas ut. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något som där finns upptaget.

 

 

 

5 § Styrelsen

 

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ansvarar för den löpande verksamheten och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.

 

Styrelsen ska inklusive ordförande bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter och lägst 2 och högst 4 suppleanter.

Samtliga skall vara medlemmar.

 

Styrelsens ordförande är Svenska Råttsällskapets officiella representant.

 

Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kalenderhalvår.

Styrelsens möten skall protokollföras.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter senast en vecka innan mötet per mail eller brev. I kallelsen ska stå mötets plats, datum och starttid samt förslag till dagordning.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande, varav minst en av ordförande, kassör eller sekreterare. Då en styrelsemedlem ej är närvarande skall suppleant inträda som ledamot.

 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

 

Styrelsen kan vid behov bjuda in andra personer till styrelsemötet.

 

 

 

6 § Aktivitetskommittéer

 

Medlemmar kan i ett geografiskt område bilda en aktivitetskommitté efter styrelsens godkännande. En kontaktperson ska finnas. Denna skall på anmodan av kassören lämna en ekonomisk rapport. Kommittén kan anordna aktiviteter enligt SRS syften efter godkännande av styrelsen.

 

 

 

7 § Domarkommitté

 

SRS domarkommitté består av aktiva officiella SRS-domare. Kommittén utbildar och godkänner nya domare. Domaraspiranter ska vara medlemmar i SRS.

Endast domarkommittén kan lämna förslag till ändringar/tillägg i svensk utställningsstandard eller provstandard till årsmötet, men alla medlemmar har rätt att lämna förslag till domarkommittén. Ordförande i kommittén utses av SRS styrelse.

 

 

 

8 § Firmatecknare

 

Firmatecknare för Svenska Råttsällskapet är ordförande och kassör var för sig.

 

 

 

9 § Föreningens aktiviteter

 

Föreningen ska:

 • Anordna utställningar, träffar, mässor, kurser och andra aktiviteter i enlighet med verksamhetsplanen.
 • Riksstyrelsen ansvarar för minst tre riksutställningar per år; Stora Vår, Stora Pet samt Agility Grand Prix. Officiella utställningar ska vara utlysta i medlemstidningen eller på hemsidan samt i förekommande fall via sociala medier. Bedömning sker enligt SRS utställningsstandard av SRS-godkända domare. Dispens kan dock ges av styrelsen.
 • Utge en medlemstidning med minst fyra nummer per år.
 • Föreningens hemsida ska vara en källa för information om föreningen och dess verksamhet samt om tamråttan som sällskapsdjur.
 • Registrera uppfödare samt registrera och stambokföra tamråttor. Registrator utses av styrelsen.

 

 

 

10 § Stadgeändring

 

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte, med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster. Ändring som gäller föreningens namn eller ändamål, regler om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning kan endast ske efter två likalydande beslut som fattas vid två årsmöten i följd med minst tre månaders mellanrum, varav ett måste vara ordinarie.

 

 

 

11 § Upplösning

 

För beslut om föreningens upphörande krävs 2/3 majoritet vid två årsmöten i följd, med minst tre månaders mellanrum, varav ett måste vara ordinarie. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens medel, vilka inte får fördelas bland medlemmarna.