Dagordning

Dagordning för Svenska Råttsällskapets extra årsmöte 2015-10-03

 

Plats: Hässleholms Brukshundklubb

 

1. Val av mötespresidium

 

2. Val av två justerare tillika rösträknare

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Fråga om extra årsmötets beslutsmässighet (se stadgarna paragraf 3 moment 10)

 

5. Val av styrelse och valberedning

 

6. Mötets avslutande