propositioner

Proposition om extra årsmöte i Svenska Råttsällskapet

 

Under förutsättning att propositionen om reviderade stadgar bifaller av årsmötet, föreslår styrelsen att det ska hållas ett extra årsmöte för att fastställa dessa stadgar under juni månad 2016.

 

Länk till stadgarna

 

Proposition om reviderade stadgar för SRS

 

Styrelsen föreslår att årsmötet antar reviderade stadgar för Svenska Råttsällskapet Enligt bilaga

 

 

 

 

 

.

Proposition om uteslutning ur Svenska Råttsällskapet

Gällande Anna Maria Gunnerhell

 

Anna Maria Gunnerhell (AMG) har under verksamhetsåren 2012, 2013, 2014 och 2015 fram till extra årsmötet 151003 varit kassör i Svenska Råttsällskapets riksstyrelse.

 

Efter det extra årsmötet har AMG försvårat den tillträdande kassörens (Melissa Jonsson, MJ) och styrelsens arbete avsevärt, genom att trots upprepade uppmaningar inte hjälpa tillträdande kassör att sätta sig in i arbetet. Hon har ytterligare försvårat kommunikationen genom att blockera såväl MJ som ordförande (Cilla Wyke, CW) på facebook.

 

AMG har inte heller översänt några nödvändiga dokument eller handlingar till MJ, trots upprepade uppmaningar.

Hon har endast vidarebefordrat fakturor och kvitton men ingen bokföring.

 

I förtroendeuppdraget som kassör i en ideell förening ingår ett juridiskt ansvar att redovisa resultat- och balansräkning till kommande ordinarie årsmöte. AMG inte lämnat någon redovisning för sin del av verksamhetsåret 2015.

 

Detta innebär bl a att styrelsen för den perioden sannolikt inte kan beviljas ansvarsfrihet.

För detta har AMG tilldelats en skriftlig varning (bifogas).

Dessutom har AMG tillsammans med tidigare (t o m 151003) fjärdesuppleant Maria

 

Florentin anklagat ordföranden CW för fusk med röstlängden till extra årsmötet, samt hotat avgå om CW blev omvald vid extra årsmötet 151003.

 

Det finns inget upptaget i nuvarande stadgar angående rösträtt till extra årsmöte. Tre tillfrågade föreningsexperter anser att den aktuella röstlängden med de som var medlemmar vid mötet var mest demokratisk. Dessutom har det hållits extra årsmöten tidigare med röstlängd enligt medlemskap vid själva mötet, alternativt när kallelsen skickades.

 

Detta motsäger påståendet att endast de som var medlemmar 150131 skulle ha rösträtt till extra årsmötet 151003.

 

AMG har därvid gravt misskött sitt förtroendeuppdrag som kassör i SRS och agerat på ett sätt som riskerat att skada föreningen.

Styrelsen föreslår därför att hon utesluts ur Svenska Råttsällskapet.

 

Anna Maria Gunnerhell har bemött förslaget om utslutning som går att läsa här

Styrelsens svar på Anna Marias Gunnerhells bemötande går att läsa här

Anna Maria har fått en varning som går att läsa här

 

 

 

Proposition om avstängning från Svenska Råttsällskapet

Gällande Maria Florentin

 

Maria Florentin (MF) har under verksamhetsåren 2014 och 2015 fram till extra årsmötet 151003 varit fjärdesuppleant i Svenska Råttsällskapets riksstyrelse.

 

Hon har haft uttalade samarbetssvårigheter, försvårat och förlängt samtliga styrelsemöten hon deltagit i genom att avbryta, vara otrevlig, pratat högt och upprepat om oväsentligheter och detaljer, anklagat fr a ordföranden för lögner, olämplighet, att inte bry sig om medlemmarna mm.

 

Detta till den grad att flera styrelseledamöter ville hoppa av under 2015 och vi blev tvungna att ha extra årsmöte 151003 för att få en fungerande styrelse.

 

Hon har agerat bakom styrelsens rygg utan befogenheter vid flera tillfällen varav de mest flagranta är

 

 En beställning av prisrosetter i juli 2015 från gamla leverantören, i strid med tidigare styrelsebeslut. Detta föregicks av mail till styrelse + adjungerade angående en ”ekonomisk kris” i föreningen. Inget styrelsebeslut eller delegation fanns, och en ordinarie beställning fanns redan enligt styrelsebeslut. MFs beställning annullerades sedan, oklart hur.

 

 En omfattande beställning av trycksaker i september 2015, vilket kom till styrelsens kännedom först i början av november 2015 genom en faktura på 10830 kr. Fakturan har bestridits då inget styrelsebeslut fanns som delegerade uppgiften till MF. För detta tilldelades MF en skriftlig varning av styrelsen (bifogas).

 

Dessutom har MF tillsammans med tidigare kassör (t o m 151003) Anna Maria Gunnerhell (AMG) anklagat ordföranden för fusk med röstlängden till extra årsmötet.

Det finns inget upptaget i nuvarande stadgar angående rösträtt till extra årsmöte. Tre tillfrågade föreningsexperter anser att den aktuella röstlängden med de som var medlemmar vid mötet var mest demokratisk. Dessutom har det hållits extra årsmöten tidigare med röstlängd enligt medlemskap vid själva mötet, alternativt när kallelsen skickades.

 

Detta motsäger påståendet att endast de som var medlemmar 150131 skulle ha rösträtt vid extra årsmötet 151003.

 

MF har bedrivit en personlig hatkampanj mot framför allt ordförande Cilla Wyke, men även sekreterare Melissa Jonsson. Hon har anklagat styrelsen för att förstöra föreningen, påstått att ordförande censurerat medlemstidningen och vid flertalet tillfällen anklagat henne och MJ för att ljuga. Det har förekommit ogrundade påståenden om ”oerhörda konsekvenser” som byte av rosettleverantör skulle medföra, och att en ”tidigare styrelse velat ha årsmöte utanför Stockholm men fått avslag” utan att ange vem som hade befogenhet att meddela det avslaget.

 

Hon har vid upprepade tillfällen skrivit långa och otrevliga mail med diverse anklagelser om lögner och felaktigheter som tagit mycket tid och energi av övrig styrelse.

 

Styrelsen föreslår därför att hon avstängs från medlemskap i Svenska Råttsällskapet under 2 års tid.

 

Maria Florentin har beretts möjlighet att bemöta förslaget om utslutning som går att läsa här

Styrelsens svar på Maria Florentins bemötande går att läsa här

Maria Florentin har fått en varning du kan läsa här