poströstsedel

Poströstsedel till SRS årsmöte 160228 kl 12, Skärkinds Bygdegård, Norrköping

 

Postas till sekreterare Alexandra Nagy, Apelgatan 17 B, 60215 Norrköping.

Du kan också lämna röstsedeln till sekreteraren innan årsmötet öppnas.

Ringa in det/de alternativ du röstar på. Du kan också rösta blankt i valfria frågor.

 

1) Årsmötets öppnande

2) Fastställande av röstlängd för mötet

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet

4) Val av justerare, tillika rösträknare

 

5) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Jag godkänner årsmötets utlysande enligt stadgarna Ja Nej

 

6) Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

Jag godkänner verksamhetsberättelsen Ja Nej

 

7) Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

Jag godkänner årsredovisningen 150214-151003 (om sådan har inkommit) Ja Nej

Jag godkänner årsredovisningen 151003-160228 Ja Nej

 

8) Revisionsberättelse

 

9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Jag anser att styrelsen 150214-151003 ska beviljas ansvarsfrihet Ja Nej

Jag anser att styrelsen 151003-160228 ska beviljas ansvarsfrihet Ja Nej

 

10) Verksamhetsplan

Jag godkänner verksamhetsplanen Ja Nej

 

11) Fastställande av budget för verksamhetsåret

Jag godkänner budgeten Ja Nej

 

12) Motioner och propositioner

a. Motion från Domarkommittén ang höjning av anmälningsavgift för utställning

Jag röstar för motionen Ja Nej

b. Motion från Désirée Lennklo och Cilla Wyke om rabatterat medlemskap

Jag röstar för motionen Ja Nej

c. Proposition om avstängning resp uteslutning av två personer

Jag röstar för avstängning av Maria Florentin Ja Nej

Jag röstar för uteslutande av Anna Maria Gunnerhell Ja Nej

d. Proposition om reviderade stadgar för Svenska Råttsällskapet

Jag röstar för att anta de reviderade stadgarna Ja Nej

e. Proposition om extra årsmöte, om punkt c bifalles av årsmötet

Jag röstar för ett extra årsmöte enligt propositionen Ja Nej

 

13) Fastställande av medlemsavgift för följande år

Jag anser att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 250 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem Ja Nej

Om nej, annat förslag: kr för medlem, kr för familjemedlem

 

14) Val av ny styrelse

Förslag till ny styrelse för Svenska Råttsällskapet 2016

Ringa in dina val. OBS högst två ledamöter och fyra suppleanter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till ny valberedning, förutsatt att personen inte blir invald i styrelsen:

 

Jane Strandberg (sammankallande), Maria Kjellman, Denice Påhlsson

Jag väljer förslaget till valberedning Ja Nej

Annat förslag:

 

Förslag till revisor: Peter Nermander (omval)

Jag väljer Peter Nermander Ja Nej

 

15) Förslag till hedersmedlem

16) Övriga frågor

17) Mötets avslutande

 

 

Ort och datum

 

 

 

Namnteckning

 

 

 

Bevittnas Bevittnas Bevittnas Bevittnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bilaga för utskrift

 

Valberedningens förslag

Övriga nominerade

 

 

Ordförande

Cilla Wyke (omval)

Johanna S Ivarsson

 

Kassör

Melissa Jonsson (omval 2 år)

Anna Maria Gunnerhell

 

Sekreterare

Alexandra Nagy (omval)

 

 

Ledamöter (2st)

Johanna S Ivarsson

 

Linda Nilsson

 

Jessie Davidsson

Ella Dulcis

 

Suppleanter (4st)

Frida Lydén

Johanna S Ivarsson

Jessie Davidsson

 

Linda Nilsson

 

Amanda Fjordell

 

Ella Dulcis

 

Johnny Lans

 

Jenny Törngren

 

Denice Påhlsson

 

 

 

Maria Kjellman