kallelse

Kallelse till SRS årsmöte 2016

 

Plats: Skärkindsortens Bygdegård, 61021 Norrköping.

Tid: 28 februari 2016 kl 12.00.

 

Rösträtt har alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast 31 januari 2016. Det går också att rösta skriftligt enligt stadgarnas § 3 mom 8: ”Medlem kan rösta skriftligen. Medlemmen ska rösta ja, nej eller blankt i alla förekommande frågor. Den skriftliga rösten, som skall vara undertecknad och bevittnad av två personer, skall lämnas till mötessekreteraren innan justering av röstlängd sker.”

 

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2016-02-01.

Maila motion/er till sekreteraren: sekreterare@svenskarattsallskapet.se eller skicka per post till

Alexandra Nagy, Apelgatan 17 B, 602 15 Norrköping.

 

Nomineringar till styrelseposter mailas till valberedningens sammankallande Désirée

Lennklo, lennklo@hotmail.com eller per post: Ullstorps Gård 402, 243 93 Höör.

 

Motioner och propositioner kommer löpande att läggas upp på hemsidan

www.svenskarattsallskapet.se.

 

Du som inte har internet kan få dem per brev om du kontaktar sekreteraren på adress enligt ovan eller telefon 0768 840388.

 

Dagordningen innehåller enligt stadgarna följande punkter:

 

 Mötets öppnande

 

 val av mötespresidium

 

 val av 2 justerare tillika rösträknare

 

 godkännande av dagordning

 

 fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning, röstlängdsjustering)

 

 föredragande av verksamhetsberättelsen

 

 föredragande av revisionsberättelsen

 

 fastställande av balans- och resultaträkning

 

 förslag till verksamhetsplan samt budget

 

 fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 

 val av ordförande

 

 val av sekreterare

 

 val av kassör

 

 val av övrig styrelse

 

 val av revisorer

 

 val av valberedning och sammankallande

 

 motioner och propositioner

 

 eventuella förslag till hedersmedlem

 

 

Varmt Välkomna!