dagordning

 

Dagordning för Svenska Råttsällskapets årsmöte kl 12.00 160228, Skärkinds Bygdegård, Norrköping

 

1) Årsmötets öppnande

2) Fastställande av röstlängd för mötet

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet

4) Val av justerare, tillika rösträknare

5) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

6) Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

7) Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

8) Revisionsberättelse

9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Fastställande av budget för verksamhetsåret

12) Motioner och propositioner

a. Motion från Domarkommittén ang höjning av anmälningsavgift för utställning

b. Motion angående rabatterat medlemskap

c. Proposition om avstängning/uteslutning av två personer

d. Proposition om reviderade stadgar för Svenska Råttsällskapet

e. Proposition om extra årsmöte, om punkt b bifalles av årsmötet

13) Fastställande av medlemsavgift för följande år

14) Val av ny styrelse

a. Val av ordförande

b. Val av kassör (2 år)

c. Val av sekreterare

d. Val av ledamöter

e. Val av suppleanter

f. Val av revisor

g. Val av ny valberedning inkl sammankallande

15) Förslag till hedersmedlem

16) Övriga frågor

17) Mötets avslutande