årsmöteshandling

Förslag till verksamhetsplan för Svenska Råttsällskapet 2016

 

Under 2016 ska vi fortsätta jobba för en positiv medlemsutveckling och en stabil ekonomi.

Styrelsen bör därför satsa på marknadsföring av föreningen via internet, mässor och nätverk.

 

Styrelsen bör effektivisera och tydliggöra beslutsgångar, dokumentation och attestrutiner.

Dokumentation och arkivering av föreningens formalia ska säkras och göras lätt tillgänglig för medlemmarna.

 

Medlemstidningen kommer under året att utkomma såväl i pappersformat som i pdf-format via mail. Föreningen bör sträva efter att få fler medlemmar att prenumera digitalt vilket är positivt både ekonomiskt och miljömässigt.

 

En modernisering av mässmaterial och utställningsmaterial bör göras. Föreningen bör utreda hur mässfunktionärers arbete kan underlättas och sträva efter deltagande i mässor.

 

Under året planeras följande utställningar med preliminära tider; Stora Vår i maj, Stora Pet i början av hösten och Agility Grand Prix i november/december.

 

Roslagsråttan anordnar utställning i Hallstavik 160403 och Sydråttan anordnar utställning i Hässleholm, preliminärt i oktober.

 

Arbetet med den digitala stamboken bör fortsätta med målsättning att den ska kunna börja användas under året. Vi ska också utröna möjligheterna till utställningsanmälan och registrering av utställningsresultat kopplat till stamboken online.

 

Det finns stort behov av att utöka domarkåren. Därför är det önskvärt att domaraspiranter ges möjlighet att avsluta sin utbildning samt att nya domare påbörjar sin utbildning.

 

Förutom utställningar bör andra medlemsaktiviteter genomföras kontinuerligt.

Hemsida och sociala fora kan användas för att marknadsföra aktiviteter.

 

 

Förslag till budget för Svenska Råttsällskapet 2016

 

Intäkter

Medlemsavgifter 80x250 + 1000 21 000

 

Utställningar:

Hässleholm: 1 500 kr

Riksutställningar 3x2000: 6000 kr

Försäljning 2500 kr

Uppfödaravgift 300 kr

Övrigt 700 kr

 

Summa intäkter: 32000 kr

 

Utgifter

 

Husråttan 3600 kr

Hemsidan 300 kr

Telefonkonferens 1000 kr

 

Utställningar;

 

Domarresor 7000 kr

Domararvoden 2000 kr

Priser (rosetter, pokaler etc) 2000 kr

Trycksaker till utställning 6000 kr

Mässmonter, infomaterial 2000 kr

Kontorsmaterial 600 kr

Domarutbildning 2000 kr

Skuld till Gail Adam 5000 kr

 

Övrigt 500 kr

 

Summa utgifter: 32 000 kr