propositioner

Propositioner

till SRS årsmöte 2015-02-14

Nedanstående propositioner fastställdes av styrelsen på mötet 2014-01-14.

 

 

Proposition nr 1 om ändrad medlemsavgift

 

Styrelsen proponerar om fastställande av medlemsavgift till 250kr fullbetalande medlem, oförändrad medlemsavgift för familjemedlem (50kr). Förändringen träder i kraft fr.o.m. 2015-02-15.

 

 

Proposition nr 2 om stadgeändring; korrigering av §1

 

Då föreningens verksamhetsår sträcker sig från ett årsmöte till nästa enligt §1 mom 7 är lydelsen i §1 mom 4 motsägelsefull. Styrelsen proponerar att §1 mom 4 stryks samt att numrering av momenten i §1 därefter justeras enligt nedan:

 

Mom 1

Föreningens namn är Svenska Råttsällskapet. Namnet förkortas SRS.

Mom 2

Föreningens syfte är att: sprida information om tamråttan som husdjur bland allmänheten ge ägare av tamråttor information om skötsel och vård främja ett gott avelsarbete bland uppfödare av tamråttor arrangera utställningar och andra aktiviteter för tamråttor och ägare av tamråttor stamboksföra råttor

Mom 3

Föreningen är demokratisk samt religiöst och politiskt obunden.

Mom 4

Föreningens verksamhetsområde är Sverige.

Mom 5

Föreningens säte är i Stockholm.

Mom 6

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från ett ordinarie årsmöte till nästkommande ordinarie årsmöte.

 

 

 

Proposition nr 3 om stadgeändring; kallelse till årsmöte

 

 

Styrelsen proponerar att kallelse till årsmötet även ska ske via föreningens hemsida. Lydelsen i §3 mom 3 bör ändras till följande;

Kallelse till årsmötet skall ske minst 8 veckor före mötet via medlemstidningen eller separat utskick samt via föreningens hemsida. Kallelsen skall innehålla tid, plats samt sista datum för inkomna motioner.

 

 

Proposition nr 4 om stadgeändring; Fastställande av mandattider för ordförande och kassör

 

 

Enligt stadgans nuvarande lydelse är mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar ett år. För att trygga stabiliteten i föreningens ledning bör mandatperioden för ordförande och kassör vara två år och de bör väljas omlott. Därför proponerar styrelsen att lydelsen av §3 mom 9 justeras enligt nedan:

Mom 9: Vid ordinarie årsmöte måste följande behandlas

- val av mötespresidium

- val av 2 justerare tillika rösträknare

- godkännande av dagordning

- fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning, röstlängdsjustering)

- föredragande av verksamhetsberättelsen

- föredragande av revisionsberättelsen

- fastställande av balans- och resultaträkning

- förslag till verksamhetsplan samt budget

- fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

- val av ordförande (2år) Ordförande och kassör ska väljas omlott

- val av sekreterare (1år)

- val av kassör (2år) Ordförande och kassör ska väljas omlott

- val av övrig styrelse (1år)

- val av revisorer (1år)

- val av valberedning och sammankallande (1år)

- motioner

- eventuella förslag till hedersmedlem