poströstsedel

Poströstsedel för SRS årsmöte i Hässleholm, 14 februari 2015

 

Läs igenom alla handlingar innan du fyller i poströstsedeln.

Besvara alla frågor genom att ringa in ditt alternativ. Röstsedeln ska bevittnas av två personer när du skrivit under.

Posta till sekreterare Cilla Wyke, Krukmakaregatan 5, 28153 Finja

Poströstsedeln måste vara framme senast 13 februari 2015.

Dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötespresidium

3. Val av 2 justerare tillika rösträknare

4. Godkännande av dagordning

Godkänner du dagordningen? Ja Nej Blankt

 

5. Fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning och röstlängdsjustering)

Tycker du att mötet är korrekt utlyst? Ja Nej Blankt

 

6. Föredragande av verksamhetsberättelsen

Godkänner du verksamhetsberättelsen? Ja Nej Blankt

 

7. Föredragande av revisionsberättelsen

Godkänner du revisionsberättelsen? Ja Nej Blankt

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning

Godkänner du balans- och resultaträkningen? Ja Nej Blankt

 

9. Förslag till verksamhetsplan samt budget

Godkänner du verksamhetsplan och budget för 2015? Ja Nej Blankt

 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Vill du bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet? Ja Nej Blankt

 

11. Val av ordförande (två år)

Valberedningens förslag: Cecilia (Cilla) Wyke

Vill du rösta på Cilla Wyke som ordförande? Ja Nej Blankt

 

12. Val av sekreterare

Valberedningens förslag: Melissa Jonsson

Vill du rösta på Melissa Jonsson som sekreterare? Ja Nej Blankt

 

13. Val av kassör

Valberedningens förslag: Anna Maria Gunnerhell (omval)

Vill du rösta på Anna Maria Gunnerhell som kassör? Ja Nej Blankt

 

14. Val av övrig styrelse

Valberedningens förslag till ledamöter: Emma Vallgren (omval) och Johanna Ivarsson

Vill du rösta på Emma Vallgren som ledamot? Ja Nej Blankt

Vill du rösta på Johanna Ivarsson som ledamot? Ja Nej Blankt

Val av suppleanter

Valberedningen föreslår fyra suppleanter, årsmötet röstar om deras inbördes ordning.

Ringa in ett, två, tre eller fyra namn du vill rösta på som suppleanter, eller ringa in blankt.

 

Emilia Sjöqvist

 

Alexandra Nagy

 

Linnea Johansson

 

Maria Florentin

 

Blankt

 

 

 

15. Val av revisor/er

Valberedningens förslag: Peter Nermander

Vill du välja valberedningens förslag? Ja Nej Blankt

 

16. Val av valberedning och sammankallande

Valberedningens förslag:

Theres Granath (sammankallande)

Theres Linde

Varga Nyman

Vill du välja valberedningens förslag? Ja Nej Blankt

17. Beslut om omedelbar justering av § 11-16

Godkänner du detta? Ja Nej Blankt

 

18. Styrelsens förslag (propositioner) samt inkomna motioner

a) Proposition nr 1 om ändrad medlemsavgift

Vill du godkänna propositionen? Ja Nej Blankt

 

b) Proposition nr 2 om stadgeändring; korrigering av §1

Vill du godkänna propositionen? Ja Nej Blankt

 

c) Proposition nr 3 om stadgeändring §3 mom3; kallelse till årsmöte

Vill du godkänna propositionen? Ja Nej Blankt

 

d) Proposition nr 4 om stadgeändring §3 mom 9; Fastställande av mandattider för ordförande och kassör

Vill du godkänna propositionen? Ja Nej Blankt

 

e) Motion nr 1 angående höjning av rekommenderat pris på SRS registrerade råttungar vid försäljning på SRS officiella evenemang.

Vill du godkänna motionen? Ja Nej Blankt

 

 

 

f) Motion nr 2 angående höjning av rekommenderat pris på råttunge som säljes av SRS-registrerad uppfödare.

Vill du godkänna motionen? Ja, 350 kr Ja, 400 kr Nej Blankt

 

g) Motion nr 3 från Domarkommittén, punkt 1-11 angående ändringar i standardbeskrivning.

Vill du godkänna motionen i sin helhet? Ja Nej Blankt

Om nej, vilka punkter vill du inte godkänna (skriv i fritext)

 

 

 

 

 

19. Eventuella förslag till hedersmedlem

Inga förslag finns.

 

20. Mötets avslutande

---

 

Ort och datum

 

 

Underskrift

 

 

Bevittnas Bevittnas