Kallelse

Plats: Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303, 281 35 Hässleholm

Tid: 14 februari 2015 kl 12.30.

 

 

Rösträtt har alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast 31 januari 2015. Det går också att rösta per brev enligt stadgarnas § 3 mom 8: ”Medlem kan rösta skriftligen. Medlemmen ska rösta ja, nej eller blankt i alla förekommande frågor. Den skriftliga rösten, som skall vara undertecknad och bevittnad av två personer, skall lämnas till mötessekreteraren innan justering av röstlängd sker.”

 

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2015-01-18. Maila motion/er till sekreteraren: sekreterare@svenskarattsallskapet.se eller skicka per post till Cilla Wyke, Krukmakaregatan 5, 28153 Finja.

 

Nomineringar till styrelseposter mailas till valberedningens sammankallande Johanna Ivarsson, kulla_gulla@yahoo.com eller per post: Banvägen 8, 76343 Hallstavik.

 

Motioner kommer löpande att läggas upp på hemsidan

 

Du som inte har internet kan få dem per brev om du kontaktar sekreteraren på adress enligt ovan eller telefon 0705 951016.

 

Dagordningen innehåller enligt stadgarna följande punkter.

Exakt dagordning med alla motioner, propositioner och nomineringar hittar du under "Årsmöte 2015" på förstasidan.

 

 

 • val av mötespresidium

 

 • val av 2 justerare tillika rösträknare

 

 • godkännande av dagordning

 

 • fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning, röstlängdsjustering)

 

 • föredragande av verksamhetsberättelsen

 

 • föredragande av revisionsberättelsen

 

 • fastställande av balans- och resultaträkning

 

 • förslag till verksamhetsplan samt budget

 

 • fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 

 • val av ordförande

 

 • val av sekreterare

 

 • val av kassör

 

 • val av övrig styrelse

 

 • val av revisorer

 

 • val av valberedning och sammankallande

 

 • motioner och propositioner

 

 • eventuella förslag till hedersmedlem

 

 

 

Varmt välkomna!