Dagordning

ÅRSMÖTE

Svenska Råttsällskapet

2015-02-14 kl. 12.30 Hässleholmsgården

 

Dagordning

1.Mötets öppnande

2.Val av mötespresidium

3.Val av 2 justerare tillika rösträknare

4.Godkännande av dagordning

5.Fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning och röstlängdsjustering)

6.Föredragande av verksamhetsberättelsen

7.Föredragande av revisionsberättelsen

8.Fastställande av balans- och resultaträkning

9.Förslag till verksamhetsplan samt budget

10.Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

11.Val av ordförande- 2år

12.Val av sekreterare

13.Val av kassör

14.Val av övrig styrelse

15.Val av revisorer

16.Val av valberedning och sammankallande

17.Beslut om omedelbar justering av § 11-16

18.Styrelsens förslag (propositioner) samt inkomna motioner

a)Proposition nr 1 om ändrad medlemsavgift

b)Proposition nr 2 om stadgeändring; korrigering av §1

c)Proposition nr 3 om stadgeändring; kallelse till årsmöte

d)Proposition nr 4 om stadgeändring; Fastställande av mandattider för ordförande och kassör

e)Motion nr 1 angående höjning av rekommenderat pris på SRS registrerade råttungar vid försäljning på SRS officiella evenemang.

f)Motion nr 2 angående införandet av rekommenderat pris på råttunge som säljes av SRS registrerad uppfödare.

g)Motion nr 3, domarkommitténs förslag till ändringar i standardbeskrivningen

19.Eventuella förslag till hedersmedlem

20.Årsmötets avslutande