Årsmöteshandling

Verksamhetsberättelse 2014

 

Svenska Råttsällskapet

Verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

Styrelsen valdes 140526.

 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

●Ordförande Desirée Lennklo

●Kassör Anna Maria Gunnerhell

●Sekreterare Cecilia Wyke

●Ledamöter Emma Vallgren och Varga Nyman

 

Samt suppleanter

●Emilia Sjöqvist

●Maria Florentin

●Theres Linde

 

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, varav tio som telefonkonferens.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

●Johanna Ivarsson (sammankallande)

●Alexandra Nagy

●Linnea Johansson

Revisorer

●Peter Nermander

●Annette Lydén

Viktiga händelser under året

•Byte av tryckeri för Husråttan till Handkraft i Malmö, som även sköter distribueringen.

•Byte av leverantör för prisrosetter till Glentons efter prisutredning.

•Ökad andel medlemmar (25/60 huvudmedlemmar, 42%) som önskar få HusRåttan i digital form (pdf-fil).

•Ny hemsida har skapats med ny adress; www.svenskarattsallskapet.se

•Arbete med digital databas för registrering av tamråttor har inletts och pågår.

Verksamheten i siffror

Under året …

●har medlemsantalet ökat till 69 betalande medlemmar varav 60 huvudmedlemmar. Vid ingången av 2014 hade föreningen 44 betalande medlemmar varav 36 huvudmedlemmar.

●genomfördes samtliga tre riksutställningar; Stora Vår 140526, Stora Pet 140906 och Agility Grand Prix 141206. Vi har också genomfört en utställning i Hässleholm 140816.

●Har datum preliminärt beslutats för riksutställningarna 2015 samt planerats för en utställning i Malå under våren.

●utkom Husråttan som avsett med ett nummer varannan månad från och med juninumret, totalt 4 nummer varav ett nerbantat sommarnummer.

●representerades SRS vid tre mässor.

●ökade aktiviteten på SRS facebooksida. Samtliga styrelsemedlemmar har administratörsrättigheter för sidan.

●har ekonomin varit stabil.

Vid årsskiftet 2013-2014 fanns 11220,71 kr på kontot och vid årsskiftet 2014-2015 fanns 22923,29 kr.

●omsatte föreningen 28140 kr.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordförande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kassör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sekreterare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ledamot

 

Resultaträkning 2014

 

Försäljning 1 885:-

Utställning 14 905:-

Medlemsavgifter 11 050:-

Uppfödaravgifter 300:-

_____________________________________________

Summa 28 140:-

 

Kostnader

Utställning 13 408:42

Styrelsemöten 1 036:-

Porto(föreningsfrimärken) 650:-

PR 487:-50

Kontor 853:-

Kostnader för HR 2014

__________________________________________________

Summa 16 434:92 + kostnaderna för HR

 

Årets resultat

Intäkter 28 140:-

Kostnader 16 434:92 (se ovan om kommentar)

_________________

Resultat 11 705:08 ( Det verkliga resultatet är mindre pga kostnaderna för HR)

 

Balans vid utgången av 2014

Tillgångar

Plusgirot 22,923:29

Summa tillgångar 18,923:29

Skulder och eget kapital

Eget kapital 18,923:29

Skulder 5000:- + räkning för HR

 

 

Anna Maria Gunnerhell

 

Verksamhetsplan

SRS, verksamhetsåret 2015

 

Under verksamhetsåret 2015 fyller SRS 30 år. Under året kommer fokus fortsatt att ligga på att skapa goda förutsättningar för en positiv medlemsutveckling, en stabil ekonomi samt en kvalitetssäkring av föreningens verksamhet. Styrelsen bör därför under det kommande verksamhetsåret satsa på marknadsföring av föreningen via internet, mässor och nätverk. Styrelsen bör även initiera arbetet med att effektivisera och synliggöra bestämmelser och beslutsgångar i föreningen samt verka för att medlemmarnas erfarenheter och idéer tas tillvara. Styrelsen ska sträva efter en god intern kommunikation i föreningen samt verka för att dokumentation och arkivering av föreningsformalia säkerställs för framtiden och görs lättillgänglig för medlemmar.

Medlemstidningen Husråttan kommer under året att utkomma såväl i pappersformat som i pdf-format via mail. Föreningen bör sträva efter att få fler medlemmar att teckna sig för en digital prenumeration. Föreningens 30års jubileum bör uppmärksammas genom historiska återblickar i medlemstidningen.

Föreningen kommer att delta på mässor och evenemang under verksamhetsåret. Möjligheten att deltaga i fler sammanhang, förutom vid de väl etablerade större mässorna (Spånga, Kista m.fl.) bör utrönas. En satsning på modernisering av monter och övrig mässutrustning kommer att ske under året. Föreningen bör utreda vilka insatser som skulle kunna underlätta mässfunktionärernas arbete.

Under året planeras följande utställningar med preliminära datum; Norrlandsutställning under våren. 23/5 stora vår. 5/9 Stora Pet. Mitten av augusti Hässleholm. 28/11 Agility Grand Prix.

Det finns behov av att utöka domarkåren. Därför är det önskvärt att domaraspiranter under utbildning ges möjlighet att avsluta sin utbildning samt att ny domarutbildning påbörjas.

Förutom utställningar bör andra medlemsaktiviteter genomföras kontinuerligt. På årsmötet har medlemmarna möjlighet att påverka årets aktivitetsutbud. Hemsida och forum kan även användas för att marknadsföra t.ex. träffar.

 

Budget 2015

 

Intäkter

Medlemsavgifter 30x200 + 40 x 250 = 6000 + 10 000: 16 000kr

Utställningar:

Hässleholm: 1000kr

Norrlandsutställning: 500kr

 

Riksutställningar 3x2000: 6000kr

Försäljning 2500kr

Uppfödaravgift300kr

Övrigt 700kr

Summa intäkter: 27 000kr

 

Utgifter

Husråttan9000kr

Hemsidan300kr

Telefonkonferens 500kr

Utställningar;

Domarresor7000kr

Domararvoden2000kr

Rosetter4000kr

Kontorsmateriel 1200kr

Mässmonter, infomaterial1500kr

Domarutbildning1000kr

Övrigt500kr

Summa utgifter: 27 000 kr

 

Revisionsberättelse - Svenska Råttsällskapet - Verksamhetsåret 2014-2015

 

Vi har i enlighet med Svenska Råttsällskapet stadgar och god revisionssed granskat

bokföringen för verksamhetsåret 2014-2015. Det är styrelsen som har ansvaret för

räkenskapshandlingarna och förvaltningen, vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsens arbete för att

kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med

klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för

våra uttalanden nedan.

Vi har granskat bokföringsunderlaget för perioden 2014-01-01 -- 2014-12-31 med

avseende på korrekt attestering och bokföring.

Inga allvarliga avvikelser kunde hittas i bokföringen, bokföringen stämmer med de

verifikationer som finns. Styrelsen har inte haft några fastställda attestrutiner men det

finns inga utbetalningar som ser avvikande ut.

Resultaträkning och balansräkning är i överensstämmelse med bokföring och

kontoutdrag, det kan dock noteras att en skuld från ett tidigare verksamhetsår har

tillkommit.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för

föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den granskade perioden.

Inför framtiden vill vi flagga för att föreningen bör se till att det egna kapitalet inte växer

för mycket, en förening med stor vinst riskerar att räknas som näringsverksamhet med

därpå följande skatt- och momsskyldighet.

 

2015-02-05

 

Peter Nermander Anette Lydén