bli en av oss

Medlemsskap
Till våra medlemmar

uppdateringar

SRS har de senaste åren fört en tynande tillvaro vilket är väldigt synd. Vi i nuvarande styrelse har målsättningen att åter göra föreningen levande och aktiv för våra medlemmar. Vi vill gärna att du hjälper till! SRS är Sveriges rikstäckande råttförening. Vi registrerar råttor i vår stambok och registrerar även uppfödare enligt noggranna krav och kontroller. Detta innebär att du kan få information och stamtavla på din registrerade råtta, och att det finns en bra kvalitet på registrerade uppfödare.

Vårt syfte är att sprida information om tamråttan som världens bästa husdjur, hjälpa råttägare med råd om skötsel, vård, avel och utställningar och arbeta för en god råttavel. Vi arrangerar minst tre årliga riksutställningar och gärna även andra, lokala utställningar.

Lokalt ska vi jobba med information och aktiviteter som träffar, föreläsningar och annat som medlemmarna är intresserade av. Vi ska vara en öppen, välkomnande och aktiv förening!

vill du vara mer aktiv?

Bli volontär

Du är välkommen att hjälpa till med aktiviteter och annat föreningsarbete! Ta kontakt med aktivitetskommittén om det finns en sådan där du bor, eller med styrelsen.

Om du som medlem vill hjälpa till med arbetet i föreningen kan du ta kontakt med riksstyrelsen, din aktivitetskommitté eller kontaktpersonen på din ort, så får du information angående hur planering av aktiviteter och deras genomförande går till – och vad du kan hjälpa till med.

I stort kan man säga att där det finns aktivitetskommittéer sköter dessa om de lokala aktiviteterna i föreningen och det behövs alltid fler aktiva medlemmar så du är mycket välkommen!

Om du bor på en plats som ännu inte har vare sig aktivitetskommitté eller kontaktperson och du känner att det är något för dig – tag kontakt med oss.

donera

hjälp oss med en donation

FAcebook

svenska råttsällskapet på facebook

Vi finns på facebook också, du är välkommen dit för att delta i gemenskapen.

bli medlem

Som medlem får du

Registrera

– Registrera tamråttor och när du varit medlem i minst 12 sammanhängande månader även registrera din uppfödning.

ställa ut

– Ställa ut registrerade råttor på utställningar.

– Medlemstidningen Husråttan.

råttförmedlingen

– Anmäla råttor till råttförmedlingen.

aktiviteter

– Delta i officiella aktiviteter. Inget medlemskap krävs vid inofficiella aktiviteter.

– Rösträtt och tillgång till föreningens årsmöten.